Canolen Vajinal Krem

CANOLEN %1 VAJİNAL KREM
Vajinaya sürülerek kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
CANOLEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 30 gr krem içeren
alüminyum tüpte ve 6 adet tek kullanımlık aplikatörler ile kullanıma sunulmuştur
CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza
danışın.

CANOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CANOLEN haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.
Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.
CANOLEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede
irritan.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. CANOLEN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatları:
Birlikte verilen bir defa kullanılmaya mahsus aplikatör yardımı ile günde bir defa 5 g CANOLEN
(1 aplikatör dolusu) vajinanın derinine uygulanır.
Tedavinin süresi, vajinadaki mantar enfeksiyonunun iyileşmesine bağlıdır. Genellikle üst üste 6 gün CANOLEN uygulanmasıyla iyileşme elde edilir. Ancak, doktor tetkik sonuçlarına dayanarak tedavinin en fazla 14 gün olmak üzere sürmesine karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:
Uygulama sırasında sırt üstü yatmalı ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekmelisiniz.
Uygulama en iyi gece yatmadan önce yapılır. Her uygulama için yeni bir aplikatör
kullanmalısınız.

Yeni bir enfeksiyonun önlenmesi için, anal bölgeye kadar vajinanın etrafına dıştan CANOLEN
sürülmelidir. Bunun için aplikatör kullanmadan, vajinal krem bir parça pamuk üzerine sıkılıp söz
konusu bölgelere sürülür.

CANOLEN vajinal kremin aplikatör yardımıyla uygulanışı

 1. Tüpün kapağını açarak yerine aplikatörü takıınız.
 2. Tüpü dikkatlice sıkarak, aplikatör pistonunda STOP (DUR) işaretli okun ucu gözükene kadar
  aplikatörü doldurunuz.
 3. Aplikatörü tüpten ayırıp derin olarak vajinaya yerleştiriniz.
 4. Bunun için sırt üstü yatıp bacaklarınızı hafifçe karına doğru çekiniz
 5. Pistonu iterek aplikatörün içindeki kremi tamamen boşaltınız.
 6. Tek kullanımlık aplikatörü çıkartıp atınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve
yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek
yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.
Eğer CANOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:
CANOLEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

CANOLEN’i kullanmayı unutursanız:
Hatırladığınızda CANOLEN‘i uygulanıyız.
Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan tedaviye son vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CANOLEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat l00 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: l0.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
Seyrek: Alerjik kontakt dermatit (temas sonucu gelişen alerji)
Bilinmiyor: Kaşıntı veya yanma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANOLEN’in saklanması
CANOLEN‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

CANOLEN %1 VAJİNAL KREM
Vajinaya sürülerek kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
CANOLEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 30 gr krem içeren
alüminyum tüpte ve 6 adet tek kullanımlık aplikatörler ile kullanıma sunulmuştur
CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza
danışın.

CANOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CANOLEN haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.
Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.
CANOLEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede
irritan.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3. CANOLEN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatları:
Birlikte verilen bir defa kullanılmaya mahsus aplikatör yardımı ile günde bir defa 5 g CANOLEN
(1 aplikatör dolusu) vajinanın derinine uygulanır.
Tedavinin süresi, vajinadaki mantar enfeksiyonunun iyileşmesine bağlıdır. Genellikle üst üste 6 gün CANOLEN uygulanmasıyla iyileşme elde edilir. Ancak, doktor tetkik sonuçlarına dayanarak tedavinin en fazla 14 gün olmak üzere sürmesine karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:
Uygulama sırasında sırt üstü yatmalı ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekmelisiniz.
Uygulama en iyi gece yatmadan önce yapılır. Her uygulama için yeni bir aplikatör
kullanmalısınız.

Yeni bir enfeksiyonun önlenmesi için, anal bölgeye kadar vajinanın etrafına dıştan CANOLEN
sürülmelidir. Bunun için aplikatör kullanmadan, vajinal krem bir parça pamuk üzerine sıkılıp söz
konusu bölgelere sürülür.

CANOLEN vajinal kremin aplikatör yardımıyla uygulanışı

 1. Tüpün kapağını açarak yerine aplikatörü takıınız.
 2. Tüpü dikkatlice sıkarak, aplikatör pistonunda STOP (DUR) işaretli okun ucu gözükene kadar
  aplikatörü doldurunuz.
 3. Aplikatörü tüpten ayırıp derin olarak vajinaya yerleştiriniz.
 4. Bunun için sırt üstü yatıp bacaklarınızı hafifçe karına doğru çekiniz
 5. Pistonu iterek aplikatörün içindeki kremi tamamen boşaltınız.
 6. Tek kullanımlık aplikatörü çıkartıp atınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve
yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek
yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.
Eğer CANOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:
CANOLEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

CANOLEN’i kullanmayı unutursanız:
Hatırladığınızda CANOLEN‘i uygulanıyız.
Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan tedaviye son vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CANOLEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat l00 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: l0.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
Seyrek: Alerjik kontakt dermatit (temas sonucu gelişen alerji)
Bilinmiyor: Kaşıntı veya yanma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANOLEN’in saklanması
CANOLEN‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.