Acyl

ACYL TABLET 200 MG
Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?
2. ACYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ACYL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ACYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?
ACYL, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.
ACYL etkin madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır

ACYL, deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir
deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olan
hastaların tedavisinde kullanılır.

2. ACYL ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACYL ’i a şağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

ACYL ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ACYL ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ACYL
hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Eğer emzirme döneminde ACYL kullanacaksanız dikkatli olmalısınız

Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

ACYL ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ACYL 200 mg tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani
esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Önemli bir etkileşimi yoktur.

Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için
kullanılan bir ilaç) ACYL’in etkisini arttırır. Benzer olarak ACYL, organ nakli yapılmış ve
bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile
birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

3. ACYL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ACYL ’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

Erişkinlerde;
Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak,
alınmalıdır.
Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin
uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik ili ği nakli
sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a
çıkarılabilir.Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun
baskılanması için 200 mg ACYL yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.
Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur.
Dozun azaltılarak, 200 mg ACYL ’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2
kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

Uçuktan korunma; 200 mg ACYL günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır
bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim
bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a (bir tablet) çıkarılabilir.
Suçiçeği ve zona; 800 mg ACYL günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak
alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.
Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg ACYL günde 4 kez, yaklaşık olarak 6
saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Çocuklarda kullanımı:
Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşın üzerindeki
çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı
uygulanmalıdır.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki
tablet) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg ACYL verilmelidir. 2 yaş
altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg ACYL verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg
şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre
ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının
baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun
yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:
Eğer yüksek dozda ACYL kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek
bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:
Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık
12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının
tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12
saatte bir, 800mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800mg
olarak ayarlanması önerilir. Eğer ACYL’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair
bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACYL kullandıysanız:
Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz ACYL aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları
(bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karı şıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz
ACYL ’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.
ACYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila
konuşunuz.

ACYL’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi ACYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ACYL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Yaygın görülen yan etkiler

Yaygın olmayan yan etkiler

Çok seyrek görülen yan etkiler

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ACYL’in saklanması
ACYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 Cº’nin altındaki oda sıcaklığında rutubet ve ışıktan koruyarak saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACYL’i kullanmayınız

ACYL TABLET 200 MG
Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?
2. ACYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ACYL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ACYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?
ACYL, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.
ACYL etkin madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır

ACYL, deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir
deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olan
hastaların tedavisinde kullanılır.

2. ACYL ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACYL ’i a şağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

ACYL ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ACYL ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ACYL
hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Eğer emzirme döneminde ACYL kullanacaksanız dikkatli olmalısınız

Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

ACYL ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ACYL 200 mg tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani
esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Önemli bir etkileşimi yoktur.

Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için
kullanılan bir ilaç) ACYL’in etkisini arttırır. Benzer olarak ACYL, organ nakli yapılmış ve
bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile
birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

3. ACYL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ACYL ’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

Erişkinlerde;
Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak,
alınmalıdır.
Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin
uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik ili ği nakli
sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a
çıkarılabilir.Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun
baskılanması için 200 mg ACYL yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.
Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur.
Dozun azaltılarak, 200 mg ACYL ’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2
kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

Uçuktan korunma; 200 mg ACYL günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır
bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim
bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a (bir tablet) çıkarılabilir.
Suçiçeği ve zona; 800 mg ACYL günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak
alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.
Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg ACYL günde 4 kez, yaklaşık olarak 6
saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Çocuklarda kullanımı:
Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşın üzerindeki
çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı
uygulanmalıdır.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki
tablet) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg ACYL verilmelidir. 2 yaş
altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg ACYL verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg
şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre
ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının
baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun
yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:
Eğer yüksek dozda ACYL kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek
bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:
Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık
12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının
tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12
saatte bir, 800mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800mg
olarak ayarlanması önerilir. Eğer ACYL’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair
bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACYL kullandıysanız:
Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz ACYL aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları
(bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karı şıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz
ACYL ’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.
ACYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila
konuşunuz.

ACYL’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi ACYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ACYL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Yaygın görülen yan etkiler

Yaygın olmayan yan etkiler

Çok seyrek görülen yan etkiler

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ACYL’in saklanması
ACYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 Cº’nin altındaki oda sıcaklığında rutubet ve ışıktan koruyarak saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACYL’i kullanmayınız

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.