Difestol

DİFESTOL® JEL
Cilt üzerine uygulanır

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. DİFESTOL® nedir ve ne için kullanılır?
2. DİFESTOL® ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DİFESTOL® nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DİFESTOL® saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DİFESTOL® nedir ve ne için kullanılır?
Böcek, sinek, arı sokmalarında ve hafif güneş yanıklarında kullanılır.
DİFESTOL®, kutu içerisinde 30 ml'lık sprey başlıklı plastik şişede kullanıma sunulmaktadır.
DİFESTOL, renksiz, homojen, kokusuz bir jeldir.
DİFESTOL, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı
önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

2. DİFESTOL®'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BDİFESTOL®'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,

DİFESTOL®'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışın,

DİFESTOL®'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:
DİFESTOL®’ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi
bulunmamaktadır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

DİFESTOL®’ün bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür ve lidokain hidroklorürün
gebeliklerde kullanımına ilişkin güvenirliliği tespit edilmemiştir.
DİFESTOL® zorunluluk olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.
DİFESTOL® anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur.

DIFESTOL®’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin.

3. DIFESTOL® nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece aşağıdaki dozlarda kullanın.
DİFESTOL® günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
Doktorunuz ne kadar DİFESTOL® kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz
gerektiğine karar verecektir. 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
DİFESTOL® ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı
Pediyatrik yaş grubunda etkililik ve güvenliliğini ortaya koyan bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı
Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en
düşük dozda kullanmayı tercih edin.

Özel kullanım durumları:
Karaciğer /Böbrek yetmezliği:
Hafif ile orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Hafif ile orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilacın daha küçük alanlara uygulanması düşünülebilir.
Eğer DİFESTOL®'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİFESTOL® kullandıysanız:
DİFESTOL®'ün kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya eczacınız ile
konuşun.

DİFESTOL®'ü kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için cilde çift uygulama yapmayınız.

DİFESTOL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
DİFESTOL®tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DİFESTOL®'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanı birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok Seyrek:10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİFESTOL®’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİFESTOL®'a karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
DİFESTOL® yan etkileri diğer anestezik ilaçların yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler
genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi
durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı
duyarlılık, nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları (idiosenkrazi) ve tolerans azalmasına
bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu
yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme (tremor), nöbet
(konvülsiyonlar), uyuşuluk, sersemlik, uyuşma, buğulu görme, hızlı kalp atışı, ağız kuruluğu,
ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü, idrar yapmada güçlük, bulantı, kusma, ishal, üst
karın kısmında ağrı sayılabilir.
Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık ve kazara göze temas ederse gözde
tahriş oluşabilir.
Bunlar DİFESTOL®’un hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİFESTOL®'ün saklanması
DİFESTOL®'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİFESTOL®'u kullanmayınız

DİFESTOL® JEL
Cilt üzerine uygulanır

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. DİFESTOL® nedir ve ne için kullanılır?
2. DİFESTOL® ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. DİFESTOL® nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. DİFESTOL® saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DİFESTOL® nedir ve ne için kullanılır?
Böcek, sinek, arı sokmalarında ve hafif güneş yanıklarında kullanılır.
DİFESTOL®, kutu içerisinde 30 ml'lık sprey başlıklı plastik şişede kullanıma sunulmaktadır.
DİFESTOL, renksiz, homojen, kokusuz bir jeldir.
DİFESTOL, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı
önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.

2. DİFESTOL®'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BDİFESTOL®'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,

DİFESTOL®'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışın,

DİFESTOL®'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:
DİFESTOL®’ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi
bulunmamaktadır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

DİFESTOL®’ün bileşiminde bulunan difenhidramin hidroklorür ve lidokain hidroklorürün
gebeliklerde kullanımına ilişkin güvenirliliği tespit edilmemiştir.
DİFESTOL® zorunluluk olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.
DİFESTOL® anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur.

DIFESTOL®’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verin.

3. DIFESTOL® nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece aşağıdaki dozlarda kullanın.
DİFESTOL® günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.
Doktorunuz ne kadar DİFESTOL® kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz
gerektiğine karar verecektir. 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
DİFESTOL® ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı
Pediyatrik yaş grubunda etkililik ve güvenliliğini ortaya koyan bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı
Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en
düşük dozda kullanmayı tercih edin.

Özel kullanım durumları:
Karaciğer /Böbrek yetmezliği:
Hafif ile orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Hafif ile orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilacın daha küçük alanlara uygulanması düşünülebilir.
Eğer DİFESTOL®'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİFESTOL® kullandıysanız:
DİFESTOL®'ün kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya eczacınız ile
konuşun.

DİFESTOL®'ü kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için cilde çift uygulama yapmayınız.

DİFESTOL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
DİFESTOL®tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, DİFESTOL®'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanı birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok Seyrek:10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİFESTOL®’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİFESTOL®'a karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
DİFESTOL® yan etkileri diğer anestezik ilaçların yan etkilerine benzerdir. Bu yan etkiler
genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi
durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı
duyarlılık, nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları (idiosenkrazi) ve tolerans azalmasına
bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu
yan etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme (tremor), nöbet
(konvülsiyonlar), uyuşuluk, sersemlik, uyuşma, buğulu görme, hızlı kalp atışı, ağız kuruluğu,
ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü, idrar yapmada güçlük, bulantı, kusma, ishal, üst
karın kısmında ağrı sayılabilir.
Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık ve kazara göze temas ederse gözde
tahriş oluşabilir.
Bunlar DİFESTOL®’un hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİFESTOL®'ün saklanması
DİFESTOL®'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİFESTOL®'u kullanmayınız

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.