ASEC 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. ASEC nedir ve ne için kullanılır?
2. ASEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ASEC nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. ASEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ASEC nedir ve ne için kullanılır?
ASEC, beyaz ila kırık beyaz, yuvarlak, dışbükey ve iki tarafı düz olan film kaplı tablettir. 20
film tabletlik alüminyum blister ambalajda ve karton kutuda sunulmaktadır.
ASEC, non steroidal anti inflamatuar (NSAİ) ilaç gurubunun bir üyesidir. ASEC, fenilasetik
asitten türevlenen NSAİ ilaçlar sınıfındadır.
ASEC osteoartrit (kireçlenme), römatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden
olan devamlı bir hastalık) ve ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden
ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık) ile ilgili ağrı ve yangıları azaltır.

2. ASEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

-Eğer mide veya duodenal ülseriniz varsa, veya geçmişte olduysa
-Eğer böbrek hastalığınız varsa
-Eğer ASEC bileşenlerinden birisine veya diklofenak veya aspirin gibi herhangi bir diğer
NSAİ ilaca alerjiniz varsa, örneğin deride döküntü, kabarma veya nefes alırken zorlanma,
hırıltı
-Eğer aspirin veya diğer NSAİ ilaçları kullanırken, astım ataklarının süresi veya sıklığında
artış, kurdeşen veya akut rinit (burun akıntısı) yaşadıysanız
-Eğer hamileyseniz
-Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa
-Ciddi derecede kalp yetmezliğiniz varsa
ASEC’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
-Eğer aspirin veya diğer NSAİ ilaçları kullanırken midede rahatsızlık, bulantı veya mide
yanması yaşadıysanız
-Eğer kalp veya karaciğer hastasıysanız
-Eğer astımınız varsa
-Eğer herhangi bir kan hastalığınız varsa
-Eğer yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirdiyseniz
-Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız veya emziriyorsanız
-Eğer diğer NSAİ ilaçlarını kullanıyorsanız
-Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa
-Eğer kan rahatsızlığınız varsa
-Eğer yaşlı hasta iseniz
-Eğer herhangi bir zamanda beyin kanaması geçirmişseniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ACYL ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASEC ‘in yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz ASEC kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Eğer emziriyorsanız, ASEC kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
ASEC aldığınızda kendinizi sersemlemiş veya uykulu hissediyorsanız, önlem olarak araç veya
makine kullanmamalısınız. Bu tür etkiler geçene kadar bu etkinliklerin hiç birini yapmayınız.

ASEC' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda
sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Bu ilaçlar arasında özellikle dikkat edilmesi gerekenler aşağıdakilerdir:
- Antikoagülanlar (varfarin gibi kanı incelten tabletler)
- Diüretikler (furosemid, hidroklorotiyazit veya triamteren)
- Antidiyabetik (şeker hastalığına karşı) ilaçlar
- Metotreksat
- Steroitler
- Siklosporin
- Antibiyotikler (Kinolin antibiyotikleri gibi)
- Antidepresanlar (lityum, SSRI’ ler)
- Kalp yetmezliği ve aritmide kullanılan ilaçlar ( fenitoin, digoksin, amiodaron)
- Mifepristone
- Tacrolimus
- Zidovudin
- Simetidin
Mifepriston kullanımından itibaren 8-12 gün içinde ASEC kullanmamalısınız.

3. ASEC nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ASEC’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz,
doktorunuz veya eczacınıza danışmalısınız.
Yetişkinler için önerilen doz, biri sabah biri akşam olmak üzere günde 200 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:
Tableti bütün olarak yeterli su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
Doktorunuza danışmadan, hiçbir zaman ilacın dozunu değiştirmeyiniz. Doktorunuz önerdiği
sürece tabletleri almaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetseniz bile, doktorunuz bırakmanızı
söylemediği sürece tedavinizi kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanım:
ASEC’in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda kullanım sırasında doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları :
Böbrek ve karaciğer yetmezliği :
Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Eğer ASEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASEC aldıysanız:
ASEC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Hangi ilacı aldığınızı göstermek amacıyla hastaneye giderken ASEC’in kutusunu veya bu
kullanma talimatını da yanınıza alınız.

ASEC‘i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ASEC’i kullanmayı unutursanız, unutulan doz için ne yapmanız gerektiği konusunda
doktorunuza danışınız.

ASEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ASEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASEC’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Anaflaktik şok (yüzde, dudakta, dilde, ve/veya boğazda şişme ve bunlara bağlı
olabilecek nefes alma zorluğu ile yutma zorluğu)
-Kalp yetmezliği
-Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
-Dispne (nefes darlığı), bronşların daralması
-Alerjik reaksiyonlar, yüzde ödem, purpura, ciddi mukokutanöz, cilt reaksiyonları
-Anemi (kansızlık), granülositopeni (kanda bulunan granüler lökosit adı verilen
maddenin sayısında azalma), trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin
sayısında azalma), nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma), hemolitik
anemi (bir tür kansızlık), kemik iliği baskılanması
Ödem, yorgunluk
-Parestezi (uyuşma), titreme, uyuşukluk, baş ağrısı, tat alma bozukluğu
-Gastrointestinal kanama veya gastrointestinal ülserasyon, kanlı ishal, melena
(kanamaya bağlı katran renkli dışkı), Crohn hastalığı ve kalın bağırsak iltihabı
alevlenmesi
-Hepatit (karaciğer iltihabı), pankreatit (pankreas iltihabı)
-Nefrotik sendrom, intersitisiyel nefrit (iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden
böbrek iltihabı)
-Alkalen fosfataz artışı, hiperkalemi (kan potasyum düzeyinin normalin üstüne
yükselmesi), kilo artışı
-Depresyon, anormal rüya görme, uyuklama, uykusuzluk
-Yüksek tansiyon, sıcak basması
-Görme bozuklukları
-Baş dönmesi
-Çarpıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
-Dispepsi (hazımsızlık), karın ağrısı, bulantı, ishal
-Karaciğer enzimlerinin artışı
-Baş dönmesi
-Şişkinlik, gastrit, kabızlık, ağızda aft
-Kaşıntı, kızarıklık, dermatit (bi tür deri hastalığı), ürtiker(kurdeşen)
-Kan üre artışı ve kan kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir
madde) artışı
Bunlar ASEC’in hafif yan etkileridir
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ASEC’in saklanması
ASEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru ve serin yerde ve orijinal kutusunda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASEC' i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASEC’i kullanmayınız.

ASEC 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu Kullanma Talimatında:
1. ASEC nedir ve ne için kullanılır?
2. ASEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ASEC nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. ASEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ASEC nedir ve ne için kullanılır?
ASEC, beyaz ila kırık beyaz, yuvarlak, dışbükey ve iki tarafı düz olan film kaplı tablettir. 20
film tabletlik alüminyum blister ambalajda ve karton kutuda sunulmaktadır.
ASEC, non steroidal anti inflamatuar (NSAİ) ilaç gurubunun bir üyesidir. ASEC, fenilasetik
asitten türevlenen NSAİ ilaçlar sınıfındadır.
ASEC osteoartrit (kireçlenme), römatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden
olan devamlı bir hastalık) ve ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden
ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık) ile ilgili ağrı ve yangıları azaltır.

2. ASEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

-Eğer mide veya duodenal ülseriniz varsa, veya geçmişte olduysa
-Eğer böbrek hastalığınız varsa
-Eğer ASEC bileşenlerinden birisine veya diklofenak veya aspirin gibi herhangi bir diğer
NSAİ ilaca alerjiniz varsa, örneğin deride döküntü, kabarma veya nefes alırken zorlanma,
hırıltı
-Eğer aspirin veya diğer NSAİ ilaçları kullanırken, astım ataklarının süresi veya sıklığında
artış, kurdeşen veya akut rinit (burun akıntısı) yaşadıysanız
-Eğer hamileyseniz
-Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa
-Ciddi derecede kalp yetmezliğiniz varsa
ASEC’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
-Eğer aspirin veya diğer NSAİ ilaçları kullanırken midede rahatsızlık, bulantı veya mide
yanması yaşadıysanız
-Eğer kalp veya karaciğer hastasıysanız
-Eğer astımınız varsa
-Eğer herhangi bir kan hastalığınız varsa
-Eğer yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirdiyseniz
-Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız veya emziriyorsanız
-Eğer diğer NSAİ ilaçlarını kullanıyorsanız
-Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa
-Eğer kan rahatsızlığınız varsa
-Eğer yaşlı hasta iseniz
-Eğer herhangi bir zamanda beyin kanaması geçirmişseniz
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

ACYL ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASEC ‘in yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamileyseniz ASEC kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Eğer emziriyorsanız, ASEC kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
ASEC aldığınızda kendinizi sersemlemiş veya uykulu hissediyorsanız, önlem olarak araç veya
makine kullanmamalısınız. Bu tür etkiler geçene kadar bu etkinliklerin hiç birini yapmayınız.

ASEC' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda
sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Bu ilaçlar arasında özellikle dikkat edilmesi gerekenler aşağıdakilerdir:
- Antikoagülanlar (varfarin gibi kanı incelten tabletler)
- Diüretikler (furosemid, hidroklorotiyazit veya triamteren)
- Antidiyabetik (şeker hastalığına karşı) ilaçlar
- Metotreksat
- Steroitler
- Siklosporin
- Antibiyotikler (Kinolin antibiyotikleri gibi)
- Antidepresanlar (lityum, SSRI’ ler)
- Kalp yetmezliği ve aritmide kullanılan ilaçlar ( fenitoin, digoksin, amiodaron)
- Mifepristone
- Tacrolimus
- Zidovudin
- Simetidin
Mifepriston kullanımından itibaren 8-12 gün içinde ASEC kullanmamalısınız.

3. ASEC nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ASEC’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz,
doktorunuz veya eczacınıza danışmalısınız.
Yetişkinler için önerilen doz, biri sabah biri akşam olmak üzere günde 200 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:
Tableti bütün olarak yeterli su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
Doktorunuza danışmadan, hiçbir zaman ilacın dozunu değiştirmeyiniz. Doktorunuz önerdiği
sürece tabletleri almaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetseniz bile, doktorunuz bırakmanızı
söylemediği sürece tedavinizi kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanım:
ASEC’in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda kullanım sırasında doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları :
Böbrek ve karaciğer yetmezliği :
Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.
Eğer ASEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASEC aldıysanız:
ASEC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Hangi ilacı aldığınızı göstermek amacıyla hastaneye giderken ASEC’in kutusunu veya bu
kullanma talimatını da yanınıza alınız.

ASEC‘i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ASEC’i kullanmayı unutursanız, unutulan doz için ne yapmanız gerektiği konusunda
doktorunuza danışınız.

ASEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ASEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASEC’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Anaflaktik şok (yüzde, dudakta, dilde, ve/veya boğazda şişme ve bunlara bağlı
olabilecek nefes alma zorluğu ile yutma zorluğu)
-Kalp yetmezliği
-Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
-Dispne (nefes darlığı), bronşların daralması
-Alerjik reaksiyonlar, yüzde ödem, purpura, ciddi mukokutanöz, cilt reaksiyonları
-Anemi (kansızlık), granülositopeni (kanda bulunan granüler lökosit adı verilen
maddenin sayısında azalma), trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin
sayısında azalma), nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma), hemolitik
anemi (bir tür kansızlık), kemik iliği baskılanması
Ödem, yorgunluk
-Parestezi (uyuşma), titreme, uyuşukluk, baş ağrısı, tat alma bozukluğu
-Gastrointestinal kanama veya gastrointestinal ülserasyon, kanlı ishal, melena
(kanamaya bağlı katran renkli dışkı), Crohn hastalığı ve kalın bağırsak iltihabı
alevlenmesi
-Hepatit (karaciğer iltihabı), pankreatit (pankreas iltihabı)
-Nefrotik sendrom, intersitisiyel nefrit (iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden
böbrek iltihabı)
-Alkalen fosfataz artışı, hiperkalemi (kan potasyum düzeyinin normalin üstüne
yükselmesi), kilo artışı
-Depresyon, anormal rüya görme, uyuklama, uykusuzluk
-Yüksek tansiyon, sıcak basması
-Görme bozuklukları
-Baş dönmesi
-Çarpıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
-Dispepsi (hazımsızlık), karın ağrısı, bulantı, ishal
-Karaciğer enzimlerinin artışı
-Baş dönmesi
-Şişkinlik, gastrit, kabızlık, ağızda aft
-Kaşıntı, kızarıklık, dermatit (bi tür deri hastalığı), ürtiker(kurdeşen)
-Kan üre artışı ve kan kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir
madde) artışı
Bunlar ASEC’in hafif yan etkileridir
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda,
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314
00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ASEC’in saklanması
ASEC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kuru ve serin yerde ve orijinal kutusunda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASEC' i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASEC’i kullanmayınız.

SAĞLIK ÇALIŞANI MISINIZ?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.